Địa chỉ: Pleiku -Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non TT xã Biển Hồ

Pleiku -Gia Lai
gialai-pleiku-mnttxabienho@edu.viettel.vn